KumbayahKumbaya
Kum ba ya my Lord, kum ba ya,
Kum ba ya my Lord, kum ba ya,
Kum ba ya my Lord, kum ba ya,
Oh Lord, kum ba ya.

Someone's crying, Lord, kum ba ya,
Someone's crying, Lord, kum ba ya,
Someone's crying, Lord, kum ba ya,
Oh Lord, kum ba ya.


Someone's singing, Lord, kum ba ya,
Someone's singing, Lord, kum ba ya,
Someone's singing, Lord, kum ba ya,
Oh Lord, kum ba ya.

Someone's praying, Lord, kum ba ya,
Someone's praying, Lord, kum ba ya,
Someone's praying, Lord, kum ba ya,
Oh Lord, kum ba ya.

Kum ba ya my Lord, kum ba ya,
Kum ba ya my Lord, kum ba ya,
Kum ba ya my Lord, kum ba ya,
Oh Lord, kum ba ya.

Posted: Do - Februar 19, 2004 at 04:55 Uhr      


©