Di grine KusineDi Grine Kusine

Tsu mir is gekumen a kusine,
schejn wi gold is si gewen, di grine:
Bekelech wi rojte pomerantsn,
fiselech wos betn sich tsum tantsn.

Herelech, wi sejdn-web gelockte,
tsejndelech, wi perelech getokte.
Ejgelech, wi himl-bloj in friling,
lipelech, wi karschelech a tswiling.

Nischt gegangen is si, nor geschprungen,
nischt geredt hot si, nor gesungen,
lebedik un frejlech jeder mine,
ot asoj gewen is majn kusine.

Un asoj ariber senen jorn,
fun majn kusine is a tel geworn,
pejdes hot si wochenlang gekliben,
bis fun ir is gornischt mer gebliben.

Hajnt as ich begegn majn kusine,
un ich freg ir: 's machstu epes grine?
Sift si op un ch'lejen in ir mine:
Brenen sol kolumbuses medine!

Posted: Do - Februar 19, 2004 at 05:02 Uhr      


©